loading

سنگ ها

از زمان‌های دور تاکنون مردم در همه نقاط مختلف دنیا، با فوت عزیزان خود به دنبال ماندگار کردن اثری از متوفی بوده‌اند. اثری که وقتی دلتنگ می‌شوند بتوانند ساعاتی را در کنار آن سپری کنند. شاید بتوان گفت محبوب ترین راه برای این هدف گذاشتن سنگ قبر بر روی جنازه دفن شده است. سنگ قبر در زمان‌های دور شاید یک تکه سنگ های کوچک ناموزون معمولی بوده باشد که بالای سر آرامگاه متوفی قرار داده می‌شد، و در زمان حال که بهترین سنگ‌های قبر با کیفیت‌های گوناگون در ابعادی موزون و با نوشته‌هایی خوش خط بر روی آن‌ها به چشم می‌خورند.